Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

На основу члана 28. став 5. тачка 1) и став 6. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК

о изменама Правилника о календару образовно-васпитног рада основнe школe за школску 2020/2021. годину

Члан 1.

У Правилнику о календару образовно-васпитног рада основнe школe за школску 2020/2021. годину („Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 5/20), у члану 3. став 2. речи: „петак, 29. јануара 2021. године” замењују се речима: „петак, 18. децембра 2020. године”.

Ставови 3. и 4. мењају се и гласе:

„Друго полугодиште почиње у понедељак, 18. јануара 2021. године.

Друго полугодиште завршава се у уторак, 8. јуна 2021. године за ученике осмог разреда, односно у уторак, 22. јуна 2021. године за ученике од првог до седмог разреда.”

Члан 2.

У члану 6. став 3. мења се и гласи:

„Зимски распуст почиње у понедељак, 21. децембра 2020. године, а завршава се у петак, 15. јануара 2021. године.”

У ставу 5. речи: „у понедељак, 21. јуна 2021. године” замењују се речима: „у среду, 23. јуна 2021. године.”

Члан 3.

Члан 12. мења се и гласи:

„Члан 12.

Ученици осмог разреда полагаће пробни завршни испит у петак, 26. марта 2021. године и у суботу, 27. марта 2021. године, а завршни испит у среду, 23. јуна 2021. године, у четвртак, 24. јуна 2021. године и у петак, 25. јуна 2021. године.”

Члан 4.

Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада основне школе за школску 2020/2021. годину који је одштампан уз Правилник о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2020/2021. годину („Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 5/20) замењује се новим табеларним прегледом календара образовноваспитног рада основне школе за школску 2020/2021. годину, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 5.

Овај правилник ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”.

Број 110-00-327/2020-04

У Београду, 1. децембра 2020. године

Министар, Бранко Ружић, с.р.

tabelarni plan

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА  
ЗА ПЕРИОД ОД 30.11.2020. ДО 18.12.2020.                                                            
1. РАЗРЕД Распоред писмених задатака, писмених вежби,
 контролних задатака и тестирања
Предмет Датум 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Српски језик             пв              
Математика                     пв            
2. РАЗРЕД Распоред писмених задатака, писмених вежби,
 контролних задатака и тестирања
Предмет Датум 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Српски језик                         пв      
2. РАЗРЕД
ИО ОСОНИЦА
Распоред писмених задатака, писмених вежби,
 контролних задатака и тестирања
Предмет Датум 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Српски језик                         пв        
Свет око нас                 пв              
3. РАЗРЕД Распоред писмених задатака, писмених вежби,
 контролних задатака и тестирања
Предмет Датум 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Математика                       пв          
4. РАЗРЕД  
Предмет Датум 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Српски језик                   пз            
Математика                           пз    

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА I-IV ОД 30.11.2020. ДО 18.12.2020. (онлајн настава) - преузмите

 

                РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА  
ЗА ПЕРИОД ОД 30.11.2020. ДО 18.12.2020. (онлајн настава)                                                           
5 1 Распоред писмених задатака, писмених вежби,
 контролних задатака и тестирања
Предмет Датум 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Српски језик               ПЗ              
Географија                               тест      
Математика                               ПЗ    
5 2 Распоред писмених задатака, писмених вежби,
 контролних задатака и тестирања
Предмет Датум 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Српски језик                   п.з.          
Географија                             тест        
Математика                               ПЗ    
5 3 Распоред писмених задатака, писмених вежби,
 контролних задатака и тестирања
Предмет Датум 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Српски језик               ПЗ              
Географија                             тест        
Математика                               ПЗ    
6 1  
Предмет Датум 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Српски језик           п.з.                  
Географија                             тест        
Математика                           ПЗ    
6 2 Распоред писмених задатака, писмених вежби,
 контролних задатака и тестирања
Предмет Датум 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Српски језик             ПЗ                
Географија                     тест                
Математика                           ПЗ    
6 3 Распоред писмених задатака, писмених вежби,
 контролних задатака и тестирања
Предмет Датум 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Српски језик             ПЗ                
Географија                       тест              
Математика                           ПЗ    
7 1 Распоред писмених задатака, писмених вежби,
 контролних задатака и тестирања
Предмет Датум 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Српски језик                 ПЗ            
Географија                   тест                  
Математика                           ПЗ    
7 2 Распоред писмених задатака, писмених вежби,
 контролних задатака и тестирања
Предмет Датум 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Српски језик                 ПЗ            
Географија                       тест              
Математика                           ПЗ    
7 3 Распоред писмених задатака, писмених вежби,
 контролних задатака и тестирања
Предмет Датум 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Српски језик               ПЗ              
Географија                     тест                
Математика                           ПЗ    
8 1 Распоред писмених задатака, писмених вежби,
 контролних задатака и тестирања
Предмет Датум 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Српски језик           п.з.                  
Географија                   тест                  
Математика                           ПЗ    
8 2 Распоред писмених задатака, писмених вежби,
 контролних задатака и тестирања
Предмет Датум 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Српски језик           ПЗ                  
Географија                     тест                
Математика                           ПЗ    
8 3 Распоред писмених задатака, писмених вежби,
 контролних задатака и тестирања
Предмет Датум 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Српски језик             п.з.                
Географија                       тест              
Математика                           ПЗ    

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА V-VIII ОД 30.11.2020. ДО 18.12.2020. (онлајн настава) - преузмите