Оцена корисника:  5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна

На основу члана 28. став 5. тачка 1) и став 6. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК

о изменама Правилника о календару образовно-васпитног рада основнe школe за школску 2020/2021. годину

Члан 1.

У Правилнику о календару образовно-васпитног рада основнe школe за школску 2020/2021. годину („Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 5/20), у члану 3. став 2. речи: „петак, 29. јануара 2021. године” замењују се речима: „петак, 18. децембра 2020. године”.

Ставови 3. и 4. мењају се и гласе:

„Друго полугодиште почиње у понедељак, 18. јануара 2021. године.

Друго полугодиште завршава се у уторак, 8. јуна 2021. године за ученике осмог разреда, односно у уторак, 22. јуна 2021. године за ученике од првог до седмог разреда.”

Члан 2.

У члану 6. став 3. мења се и гласи:

„Зимски распуст почиње у понедељак, 21. децембра 2020. године, а завршава се у петак, 15. јануара 2021. године.”

У ставу 5. речи: „у понедељак, 21. јуна 2021. године” замењују се речима: „у среду, 23. јуна 2021. године.”

Члан 3.

Члан 12. мења се и гласи:

„Члан 12.

Ученици осмог разреда полагаће пробни завршни испит у петак, 26. марта 2021. године и у суботу, 27. марта 2021. године, а завршни испит у среду, 23. јуна 2021. године, у четвртак, 24. јуна 2021. године и у петак, 25. јуна 2021. године.”

Члан 4.

Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада основне школе за школску 2020/2021. годину који је одштампан уз Правилник о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2020/2021. годину („Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 5/20) замењује се новим табеларним прегледом календара образовноваспитног рада основне школе за школску 2020/2021. годину, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 5.

Овај правилник ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”.

Број 110-00-327/2020-04

У Београду, 1. децембра 2020. године

Министар, Бранко Ружић, с.р.

tabelarni plan

Оцена корисника:  5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА  
ЗА ПЕРИОД ОД 30.11.2020. ДО 18.12.2020.                                                            
1. РАЗРЕД Распоред писмених задатака, писмених вежби,
 контролних задатака и тестирања
Предмет Датум 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Српски језик             пв              
Математика                     пв            
2. РАЗРЕД Распоред писмених задатака, писмених вежби,
 контролних задатака и тестирања
Предмет Датум 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Српски језик                         пв      
2. РАЗРЕД
ИО ОСОНИЦА
Распоред писмених задатака, писмених вежби,
 контролних задатака и тестирања
Предмет Датум 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Српски језик                         пв        
Свет око нас                 пв              
3. РАЗРЕД Распоред писмених задатака, писмених вежби,
 контролних задатака и тестирања
Предмет Датум 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Математика                       пв          
4. РАЗРЕД  
Предмет Датум 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Српски језик                   пз            
Математика                           пз    

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА I-IV ОД 30.11.2020. ДО 18.12.2020. (онлајн настава) - преузмите

 

                РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА  
ЗА ПЕРИОД ОД 30.11.2020. ДО 18.12.2020. (онлајн настава)                                                           
5 1 Распоред писмених задатака, писмених вежби,
 контролних задатака и тестирања
Предмет Датум 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Српски језик               ПЗ              
Географија                               тест      
Математика                               ПЗ    
5 2 Распоред писмених задатака, писмених вежби,
 контролних задатака и тестирања
Предмет Датум 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Српски језик                   п.з.          
Географија                             тест        
Математика                               ПЗ    
5 3 Распоред писмених задатака, писмених вежби,
 контролних задатака и тестирања
Предмет Датум 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Српски језик               ПЗ              
Географија                             тест        
Математика                               ПЗ    
6 1  
Предмет Датум 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Српски језик           п.з.                  
Географија                             тест        
Математика                           ПЗ    
6 2 Распоред писмених задатака, писмених вежби,
 контролних задатака и тестирања
Предмет Датум 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Српски језик             ПЗ                
Географија                     тест                
Математика                           ПЗ    
6 3 Распоред писмених задатака, писмених вежби,
 контролних задатака и тестирања
Предмет Датум 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Српски језик             ПЗ                
Географија                       тест              
Математика                           ПЗ    
7 1 Распоред писмених задатака, писмених вежби,
 контролних задатака и тестирања
Предмет Датум 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Српски језик                 ПЗ            
Географија                   тест                  
Математика                           ПЗ    
7 2 Распоред писмених задатака, писмених вежби,
 контролних задатака и тестирања
Предмет Датум 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Српски језик                 ПЗ            
Географија                       тест              
Математика                           ПЗ    
7 3 Распоред писмених задатака, писмених вежби,
 контролних задатака и тестирања
Предмет Датум 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Српски језик               ПЗ              
Географија                     тест                
Математика                           ПЗ    
8 1 Распоред писмених задатака, писмених вежби,
 контролних задатака и тестирања
Предмет Датум 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Српски језик           п.з.                  
Географија                   тест                  
Математика                           ПЗ    
8 2 Распоред писмених задатака, писмених вежби,
 контролних задатака и тестирања
Предмет Датум 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Српски језик           ПЗ                  
Географија                     тест                
Математика                           ПЗ    
8 3 Распоред писмених задатака, писмених вежби,
 контролних задатака и тестирања
Предмет Датум 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Српски језик             п.з.                
Географија                       тест              
Математика                           ПЗ    

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА V-VIII ОД 30.11.2020. ДО 18.12.2020. (онлајн настава) - преузмите

Оцена корисника:  5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН О РЕАЛИЗАЦИЈИ НАСТАВЕ ПО ПОСЕБНОМ ПРОГРАМУ ЗА РАД У УСЛОВИМА ПАНДЕМИЈЕ ВИРУСА Covid-19

од 30.11.2020.год. до 18.12.2020.год.

  • план наставе и учења у складу са посебним програмом

У складу са Правилником о посебном програму образовања и васпитања,“Сл.гласник РС“ бр.110/2020 којим се уређује посебан програм образовања и васпитања наставници су испланирали свој рад кроз годишње и оперативне планове рада.

  • преглед расположивих ресурса

Што се тиче људских ресурса,у школи ради двадесет учитеља,сви држе наставу у обе групе свог одељења.Наставника је тридесетчетири, тренутно је један наставник одсутан остали држе онлине наставу у свим  одељења у којима су распоређени.

  • модел остваривања наставе

Организација рада у првом циклусу

     - У издвојеним одељењима у Осоници, Лукама и Будожељи настава се реализује по уобичајеном распореду часова који ће бити скраћени на 30 минута. Због броја ученика одељења се не деле на групе.

     - Одељења у матичној школи се деле на две групе. Ученици 1. и 2. разреда настава почиње у 8 часова и имају по 3 часа дневно. Ученици 3. и 4. разреда наставу почињу у 7,30.

Настава се организује по распореду који је утврђен.

Организација рада у другом циклусу

    Настава у другом циклусу се одвија онлине по распореду часова који је важио до сада.Ученици прате РТС часове и преко Гугл учионица и вибер група добијају додатна упутства.

  • начин остваривања наставе на даљину који укључује и податкео одабраној платформи за учење

Ученици који не похађају наставу прате наставу на програмима РТС – а и преко Гугл учионица

  • распоред часова по данима и разредима

Први  циклус

Група  А

трајање часова

први разред

други разред

трећи разред

четврти разред

1

800 - 830

800 - 830

730- 800

730- 800

2

835 – 905

835 – 905

805- 835

805- 835

3

920 – 950

920 – 950

850- 920

850- 920

4

925- 955

925- 955

 

Група Б

трајање часова

први разред

други разред

трећи разред

четврти разред

1

1010 – 1040

1010 – 1040

1015- 1045

1015- 1045

2

1045 – 1115

1045 – 1115

1050- 1120

1050- 1120

3

1130 – 12

1130 – 12

1135- 1205

1135- 1205

4

1210- 1240

1210- 1240

      

Други циклус

Онлине настава према распореду који је усвојен ће се одвијати у преподневној смени.Препорука је да наставници материјале и задатке прослеђују до 16 часова са јасним роковима за рад.

 

  • начин праћења и вредновања постигнућа ућеника

Праћење напредовања и вредновања постигнућа  ученика од првог до четвртог разреда се  врши на часовима непосредне наставе као и током наставе на даљину а оцењивање ученика од петог до осмог разреда  ће се обављати онлине.

  • начин праћења остваривања плана активности

Праћење остваривања оперативног плана ће се вршити на основу праћења часова непосредне наставе,наставе на даљину,увидом у документацију и дневнике рада од стране директора,помоћника директора и стручне службе.

Директор прати остваривање мера заштите и обезбеђивања здравља ученика и запослених.

  • начин осваривања наставе на даљину за ученике који не располажу материјалним ресурсима или им је неопходна нека врста подршке

Школа ће пружити неопходну техничку подршку за ученике којима је то потребно помоћ у учењу ће имати и од стране наставника који су укључени у обогаћен једносменски рад.

Погледајте видео

                                                                          Директор школе

                                                                ___________________________

                                                                        Невенка Милошевић

Оцена корисника:  5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна

Наша школа већ неколико година обележава  Светски дан хране 16. октобра. Ове године је Тим за предузетништво одлучио да више дана буде посвећено здравој храни и да се реализују активности кроз које ћемо моћи да испоштујемо све епидемиолошке мере. Од 19. до 31. октобра реализовали смо  пројекат под називом " Чоколадом се слади, али вежбе ради" а неке од најзанимљивијих активности погледајте у следећем видеу.

Оцена корисника:  5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна

У оквиру пројекта "Чоколадом се слади али вежбе ради" који је у нашој школи реализован током октобра, једна од активности за ученике од 5. до 8. разреда била је израда дигиталног кувара здраве хране. Ученици су преко гугл учионице позвани да са нама поделе рецепте за здраве оброке. Замисао је била да спојимо њихове дигиталне компетенције и одговоран однос према здрављу. Ученици су текстове достављали мејлом а неки од њих су и самостално уредили и украсили странице кувара.

Наш кувар здраве хране