Zanimljivi zadaci

Logički zadaci za razmišljanje.

Zanimljivi zadaci

Brzo odgovori!

1. Četiri čoveka igrala su šah 4 sata. Koliko je sati igrao svaki od učesnika?

2. Svaki štap ima dva kraja. Koliko krajeva ima štap i po?

3. 10 vagona voza prešlo je 100 km. Koliko je kilometara prešao svaki vagon?

4. Da bismo našli umanjenik, razliku smo uvećali za 37. Koliki je umanjenik?

5. Letvu treba izrezati na šest jednakih delova. Koliko puta treba rezati letvu?

6. Postoje li dva pitanja na koja niko na svetu ne može odgovoriti sa >> DA <<,

već samo sa >> NE <<.

7. Koliko se dobije ako se šest desetica podeli sa tri desetice?

8. Kako se broj 66 može povećati za svoju polovinu, a da se s njim ne obavljaju

nikakve računske operacije?

9. Kako je pravilno reći 2 i 3 su 6 ili 2 i 3 jesu 6?

10. Četrdeset stubova ograde postavljeno je na rastojanju 4m jedan od drugog,

po pravoj liniji. Kolika je dužina te ograde?

11. Rastojanje između telefonskih stubova iznosi 50m. Koliko telefonskih stubova

treba postaviti na rastojanju od 5000m ?

12. Svaka od tri sestre ima brata. Koliko u toj porodici ima dece ?

13. Brat i sestra su imali istu količinu jabuka. Brat je dao sestri 4 jabuke. Za

koliko je sada sestra imala više jabuka od brata ?

14. Tri čoveka čekala su autobus 3 sata. Koliko je vremena čekao svaki ?

15. U svakom uglu sobe nalazi se po jedna mačka i svaka od njih vidi tri mačke.

Koliko je bilo mačaka u sobi ?

16. Brojevi 3 i 4 su napisani jedan iza drugog. Koji znak treba staviti između

njih da se dobije broj veći od 3 a manji od 4 ?

17. Koji broj ima svojstvo da podeljen sa svojom petinom daje količnik 5 ?

18. Petao, dok stoji na jednoj nozi, težak je 2,5 kg. Koliko će kilograma biti

težak ako stane na obe noge ?

19. Tri brata, Vlada, Saša i Nikola, učila su u različitim razredima jedne škole.

Vlada nije bio stariji od Nikole, a Saša nije bio stariji od Vlade. Kažite ime

najstarijeg i najmlađeg od njih.

20. Dečak ima isto toliko braće koliko i sestara, a njegova sestra ima dvaput

manje sestara nego braće. Koliko u toj porodici ima braće i sestara ?

Odgovori:

1. 4 sata
2. 4 kraja
3. 100 km
4. 48
5. 5 puta
6. Spavaš li? Jesi li umro?
7. 2
8. Treba okrenuti broj ” naglavačke ” .
9. 2 i 3 su 5
10. 156 m
11. 101 stub
12. četvoro dece
13. za 8 jabuka
14. 3 sata
15. 4 mačke
16. zarez
17. 25
18. 2,5 kg
19. Najstariji je Nikola a najmlađi Saša.
20. 4 brata i 3 sestre

Izvor: http://matematickizadaci.wordpress.com/

Zanimljivosti

Pronalazak sijalice - prva sijalica


Sredinom 19. veka čovečanstvo je već naviknuto na svetlost noću. Ulice su osvetljene gasnim lampama, industrija lampi je već zrela i razvijena. Indirektni nosioci progresa, u stvari samo javni službenici, ponosno su u sumrak kretali u obilazak i paljenje lampi.

Opširnije: Pronalazak sijalice

Nikola Kopernik

       Nikola Kopernik, astronom iz 16. veka, napravio je revoluciju u shvatanju svemira.Protiveći se Ptolomejevoj teoriji (koju su u ono vreme svi prihvatali), pokazuje da Zemljina osa nije fiksirana i da je mesec Zemljin satelit.

Opširnije: Nikola Kopernik

Dan državnosti Srbije 

        Prvi najviši pravni akt u istoriji Srbije, poznat i kao Sretenjski ustav, usvojen je 15. februara 1835. godine.

 

       U Republici Srbiji se 15. februara obeležava Dan državnosti. Mada je kao nacionalni praznik uveden pre više od deset godina, ovaj datum je sve donedavno izazivao samo ambivalentna osećanja građana Srbije. No, simbolično praznovanje rođendana srpske državnosti vezano je za datum koji je u mnogo čemu obeležio istoriju 19. veka i doba kad se Srbija razvijala u državu.

Opširnije: Dan državnosti Srbije