ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИБР. 4/2016  - Јавни позив за подношење понуда– набавка добара - огревно дрво ОШ „Кирило Савић“ Ивањица

Назив наручиоца: ОШКирило Савић“,
Адреса наручиоца
:
Кирила Савића бб 32250 Ивањица
Интернет страница наручиоца
: www.оskirilosavic.edu.rs
Врста наручиоца
: Установа
Врста поступка јавне набавке
: Јавна набавка мале вредности                                  

Врста предмета набавке: Добра
Опис предмета набавке
: Набавка добара – 500 м3 дрва за огрев                                 

Назив и ознака из општег речника набавке: Предмет јавне набавке бр. 4/2016 су : добраНабавка добара – 500 м3 дрва за огрев шифра из општег речника набавки 

03413000 – дрво за огрев.                                                                                         

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена

Документација

Pogodaka: 4660