ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.3/2016

- Јавни позив за подношење понуда

– набавка намирница за ђачку кухињу ОШ „Кирило Савић“ Ивањица

Назив наручиоца: ОШКирило Савић“,
Адреса наручиоца
:
Кирила Савића бб 32250 Ивањица
Интернет страница наручиоца
: www.оskirilosavic.edu.rs
Врста наручиоца
: Установа
Врста поступка јавне набавке
: Јавна набавка мале вредности обликована по партијама
Врста предмета набавке
:
Добра
Опис предмета набавке
: Набавка намирница за ђачку кухињу за календарску 2016. годину
Назив и ознака из општег речника набавке
: Предмет јавне набавке бр. 3/2016 су : добра Набавка намирница за ђачку кухињу за календарску 2016. годину  – шифра из општег речника набавки 15000000 – храна, пиће, дуван и сродни производи.  Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена

Скини документацију

Pogodaka: 2020