ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР 2/2016

Јавни позив за подношење понудаза набавку добара

– електричне енергије за потребе ОШ „Кирило Савић“ Ивањица

Назив наручиоца: ОШКирило Савић“,
Адреса наручиоца
:
Кирила Савића бб 32250 Ивањица
Интернет страница наручиоца
: www.оskirilosavic.edu.rs
Врста наручиоца
: Установа
Врста поступка јавне набавке
: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета набавке
:
Добра
Опис предмета набавке
: Набавка електричне енергије за календарску 2016. годину
Назив и ознака из општег речника набавке
: Предмет јавне набавке бр. 2/201је: електрична енергија09310000.

Скини документацију

Pogodaka: 1994