ЈАВНА НАБАВКА ЈН-01-ОП-1/16

Јавни позив за подношење понуда

- услуге превоза ученика ОШ „Кирило Савић“

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (ЈН-01-ОП-1/16)

Назив наручиоца: ОШКирило Савић“,
Адреса наручиоца
:
Кирила Савића бб 32250 Ивањица
Интернет страница наручиоца
: www.оskirilosavic.edu.rs
Врста наручиоца
: Установа
Врста поступка јавне набавке
: Јавна набавка велике вредности обликована по партијама – отворени поступак
Врста предмета набавке
: Услуге
Опис предмета набавке
: Услуге
превоза ученикашколе за календарску 2016. годину
Назив и ознака из општег речника набавке
: Услуге друмског путничког превоза за посебне намене -60130000;
Критеријум за доделу уговора
:
Најнижа понуђена цена

 

Скини документе

Pogodaka: 1880